Wie zijn we

Ons webshop adres is: https://www.koopjeshoeve.be/.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van FODA BVBA met maatschappelijke zetel te Hoogstraatseweg 259, 2990 Loenhout, BTW BE0454636426, (hierna genoemd ‘Koopjeshoeve’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Koopjeshoeve moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Koopjeshoeve aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koopjeshoeve niet. Koopjeshoeve is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Koopjeshoeve is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Koopjeshoeve. Koopjeshoeve kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Koopjeshoeve is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u uw wijze van levering: levering of afhalen in onze winkel. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Bestelling plaatsen” of woorden van dezelfde strekking. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. Wij zullen u per mail een bevestiging overmaken van uw bestelling.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Koopjeshoeve. De artikelen worden afgehaald of thuis bij de klant geleverd tegen betaling op de in een bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

Koopjeshoeve is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen geleverd worden in België en Nederland of afgehaald worden in onze winkel. Voor andere leveringen neemt u contact op met onze klantendienst.

De afhaling is gratis in onze winkel te Loenhout, Hoogstraatseweg 259.

De levering gebeurt door onze eigen transportdienst of een externe transporteur. Standaard levering in België tot aan de eerste drempel is gratis. Levering in Nederland is steeds mits passende offerte.

Goederen worden steeds aangeleverd in originele ongeopende verpakking, tenzij dit anders vermeld staat bij het artikel.

Goederen die op een pallet worden aangeleverd onder het principe van een stoeplevering.

Kleine artikelen worden per post verzonden tegen het geldende posttarief.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen die in voorraad zijn aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Koopjeshoeve.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de webshop was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Koopjeshoeve. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Koopjeshoeve te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Koopjeshoeve.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Koopjeshoeve via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Koopjeshoeve heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Koopjeshoeve of een gemachtigd transporteur. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Koopjeshoeve zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele en ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept vooraleer er geleverd of afgehaald is, zal Koopjeshoeve alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Koopjeshoeve op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten die al uitgeleverd zijn kan Koopjeshoeve wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Koopjeshoeve geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Koopjeshoeve betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

Daar onze meubelen grotendeels handgemaakt zijn kunnen wij geen garantie geven op verschillen aangaande afwerking en afmetingen. Ook kleurschakeringen, vorm en structuur kunnen licht verschillen, waardoor later bijbestelde artikelen kunnen afwijken van de eerder geleverde meubelen. Dit kan ons niet ten laste gelegd worden. Wij kunnen geen garantie bieden op het vertonen van haarscheurtjes en/of kleurverschillen ontstaan door verandering van temperatuur, vochtigheidsgraad en lichtinval. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur, het verkleuren van het hout, textiel, vezelstoffen en leder, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Bij stoelen geven wij geen garantie bij horeca-gebruik.

Artikel 8: Garantie

Bij abnormaal gebruik, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, noch de klacht aanvaarden. Natuurlijke vergrijzing van teakhout buitenshuis is heel normaal, er worden geen klachten aanvaard inzake deze vergrijzing of tijdens het proces hiervan.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Koopjeshoeve is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar op het nummer +32(0)3 314 81 82, via e-mail op info@koopjeshoeve.be of per post op het volgende adres Koopjeshoeve, Hoogstraatseweg 259, 2990 Loenhout. Eventuele klachten kunnen best gemeld worden via het contactformulier op www.koopjeshoeve.be binnen de 10 dagen na ontvangst van de goederen. Er dienen steeds gedetailleerde foto’s van de beschadiging of klacht bijgevoegd te worden. Dossiers zonder bijhorend fotomateriaal zullen worden geweigerd.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Koopjeshoeve beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Koopjeshoeve zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FODA BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en reclame. Indien u wilt, kan u zich eenvoudig uitschrijven uit onze nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Koopjeshoeve, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kunt U zich steeds richten tot Koopjeshoeve, Hoogstraatseweg 259, 2990 Loenhout

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Koopjeshoeve heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Koopjeshoeve houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@koopjeshoeve.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – Niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Koopjeshoeve om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Koopjeshoeve. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Intellectuele eigendommen

Geen enkele foto of model van FODA BVBA – Koopjeshoeve mag gekopieerd, opgeslagen of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Foto’s van onze collecties mogen niet gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Betwistingen

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Turnhout.

Uw Gebruik Van Deze Website Wordt Beheerst Door Deze Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Koopjeshoeve behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen, en uw gebruik van deze website na een dergelijke wijziging vormt uw instemming met de herziene gebruiksvoorwaarden.

Gebruik Van De Inhoud Op Deze Website

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot de afbeeldingen, grafische afbeeldingen en tekst, evenals de onderliggende software, netwerken en systemen die deze website ondersteunen, is eigendom van of onder licentie van Koopjeshoeve en wordt beschermd door het toepasselijke handelsmerk, handelskleding, auteursrechten en andere rechten. Geen enkel recht, titel of belang in enig deel van de inhoud op deze website wordt aan u overgedragen en u mag de merken of handelsopmaak van Koopjeshoeve niet gebruiken op een manier die tot verwarring zou leiden over de bron van een product of dienst. , op een manier die ten onrechte zou suggereren dat Koopjeshoeve is aangesloten bij, onderschrijft of sponsort voor een product of dienst, of op een manier die onze merken en merk in diskrediet zou brengen. Onze website kan ook verwijzingen bevatten naar merken en auteursrechtelijk beschermd materiaal van andere partijen. Deze merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet op de een of andere manier aan ons zijn gelieerd of verbonden. We geven u geen toestemming om merken of inhoud van derden te gebruiken. 

De inhoud die we van tijd tot tijd beschikbaar stellen op deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met alle wetten en voorschriften die op u van toepassing zijn. We verwachten dat je deze website verantwoord gebruikt en de rechten van anderen respecteert. materiaal indienen of plaatsen dat gewelddadig, lasterlijk, lasterlijk is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade tegen een groep of individu promoot. 

Elke overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of ongeautoriseerd gebruik van enige informatie of materiaal dat wordt weergegeven op of beschikbaar is op de website, kan in strijd zijn met copyrightwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en andere wet- en regelgeving en kan onder andere resulteren in beëindiging van uw toegang tot de website door Stop & Shop naar eigen goeddunken. We hebben het recht, maar niet de plicht, om ingediende of geposte inhoud om welke reden dan ook te verwijderen.

Privacy

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die Koopjeshoeve niet beheert. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze website en Koopjeshoeve is niet verantwoordelijk voor de exploitanten van die websites. Terwijl u door deze en andere websites navigeert, is het belangrijk om regelmatig de algemene voorwaarden van de website te raadplegen die van toepassing kunnen zijn.

Product- En Dienstafbeeldingen En Beschrijvingen

Deze website kan links bevatten naar websites die Koopjeshoeve niet beheert. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op en Koopjeshoeve is niet verantwoordelijk voor de exploitanten van die websites. Terwijl u door deze en andere websites navigeert, is het belangrijk om regelmatig de algemene voorwaarden van de website te raadplegen die van toepassing kunnen zijn.

Promoties

U mag de handelsnaam, handelsmerken, servicemerken of andere intellectuele eigendomsactiva van Koopjeshoeve of de merkproducten en -diensten, zoals cadeaubonnen, niet gebruiken voor promotie, reclame of enig ander commercieel doel, tenzij en voor zover we uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. .

Aanvullende Voorwaarden En Naleving Van Wetten

Bepaalde producten, promoties en diensten die Koopjeshoeve aanbiedt, zoals beloningen of cadeaubonnen, zijn onderhevig aan algemene voorwaarden naast deze Gebruiksvoorwaarden. In sommige gevallen kunnen er promotieprogramma’s zijn die niet beschikbaar zijn voor begunstigden van federaal gefinancierde programma’s. Als u de algemene voorwaarden wilt zien die van toepassing zijn op beloningsprogramma (‘s), cadeaubonnen of enig ander product, promotie of dienst, bezoek dan onze winkel, kijk elders op deze website en / of bel het nummer hieronder opgesomd. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan dergelijke algemene voorwaarden, evenals aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw aankoop en gebruik van een product of service. 

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet en blijven ze volledig geldig, bindend en afdwingbaar. Deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en Koopjeshoeve met betrekking tot het gebruik van onze website.

Koopjeshoeve
Hoogstraatseweg 259
2990 Loenhout
+32 3 314 81 82

Goldstar bied u een uitgebreid gamma binnen- en buitenmeubelen in massief teak aan met meer dan 400 items uit stock leverbaar. Bovendien kunt u ook meubelen op maat bestellen – ondertussen een Goldstar specialiteit met een prima prijs-kwaliteitsverhouding als grootste troef.